Účastnická dohoda
a podmínky ke studiu 

Podmínky účasti na jednotlivých seminářích a studiu AMONIT

1. Zdravotní stav a odpovědnost

1.1. Univerzita vědomého života Amonit stejně jako všechny produkty našich společností (Amonit University s.r.o., Dilbu s.r.o.) nabízí programy pro vzdělávání, růst a osobní rozvoj člověka. Chceme, aby účastníci přijížděli a užívali na program s tímto zájmem. 

1.2. Účast na programu, seminářích a přednáškách je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou péči. Informace, které zprostředkovávají lektoři našich programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání výuky jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

1.3. Účastník je v celém průběhu semináře odpovědný sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

1.4. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. Rozhodne-li se účastník ukončit svou aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

1.5. V průběhu seminářů platí zákaz užívání drog, alkoholu a jiných omamných látek. 

1.6. Každý účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat zdravotní a hygienická pravidla dle dohody v zahájení programu ve všech prostorách, kde probíhají aktivity. Součástí každého programu je každodenní hodinová práce v domě či na zahradě. Je vhodné si přivést oblečení a boty na práci do zahrady (pokud chcete své vlastní, tak i další pomůcky např. rukavice).

1.7. Účastníkovi nemusí být umožněno pokračování studia v případě, že by to mohlo ohrozit jeho psychický stav.

1.8. Univerzita vědomého života AMONIT má ucelený program studia. Viz bod 3. Postup studia.        

1.9. Výše uvedené podmínky mohou být změněny se souhlasem Univerzity vědomého života AMONIT.

1.10. Změna termínu, lektora a výuky vyhrazena.

2. Cena 

2.1. Cena AMONIT zahrnuje ubytování, vegetariánskou stravu a lektorné.

2.2. Přihláška je platná po jejím odeslání. Platba zálohy je nedílnou součástí přihlášky, kterou se odesláním přihlášky zájemce zavazuje zaplatit. Místo je rezervováno po obdržení zálohy na účet.

2.3. Záloha na studium Univerzita vědomého života AMONIT, zahájení studia: Zrušíte-li účast dříve než 30 dní před začátkem studia, spirály, necháme si poplatek (smluvní pokutu) 3.000,- Kč. Zrušíte-li účast méně než 30 dní před začátkem akce, poplatek (smluvní pokuta) je 5.000,- Kč, můžete však za sebe poslat jinou osobu, ta může vaši zálohu použít.

2.4. Při neúčasti na některém ze základních 6 pobytů studia se záloha (smluvní pokuta) nepřevádí.

2.5. V případě volitelných seminářů, zrušíte-li účast méně než 30 dní před začátkem akce je storno poplatek 50% z ceny zálohy. Zrušíte-li účast v termínu 30 dní a kratším před zahájením semináře, poplatek (smluvní pokuta) je 100% zálohy. Pokud za sebe uchazeč sežene náhradu, je možné zálohu převést na jiného účastníka, který splňuje podmínky účasti. 

3. Postup studia

3.1.  Studium 1. spirály Amonitu je koncipováno jako ucelené a na sebe navazující studium. Při neúčasti na jednom z termínů je možné domluvit náhradu chybějícího semináře s garantem projektu. Záloha pobytu se na náhradní termín nepřevádí.

3.2. Při studiu Amonit základní osy je potřeba absolvovat pobyty v termínech po sobě jdoucích. V případě neúčasti řešte náhradu chybějícího semináře s garantem projektu. V případě neúčasti na dvou po sobě jdoucích pobytech 1-4 není možné pokračovat do následných pobytů 5 a 6. 

3.3. Studium 2. spirály Amonitu je koncipováno jako praktické, prohlubující studium. 

3.4. Není-li uvedeno jinak pobyty začínají první den registrací v 17:00 hod. a končí poslední den obědem.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů:

5.1.Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Univerzity vědomého života Amonit, Amonit s.r.o.. Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely Univerzity Amonit, Amonit s.r.o. zastoupené Monikou Hasalovou  při předávání informací souvisejících s činností Univerzity vědomého života Amonit.

Podmínky vstupují v platnost od 8.8.2018.